06 - 53420328 info@hrep.nl

De WIEG

Er is al veel over gepubliceerd: de veranderingen in de wetgeving rondom de geboorte van kinderen. Deze veranderingen zijn opgenomen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Oftewel de WIEG. Bij de overheid heeft iemand heel erg zijn best gedaan om een toepasselijke naam te verzinnen voor deze nieuwe wetgeving!

Wat houdt de WIEG op hoofdlijnen in?
Vanaf 1 januari 2019 heeft elke partner van een vrouw die na 1 januari 2019 bevalt, recht op geboorteverlof van maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (30 uur werken betekent dus 30 uur verlof). Dit geboorteverlof vervangt het huidige kraamverlof van twee dagen en komt voor rekening van de werkgever. Het opnemen van het verlof moet plaatsvinden binnen vier weken na de bevalling.
Let op: dit verlof staat los van het verlof dat wordt opgenomen tijdens de bevalling. Dat verlof valt onder de noemer ‘calamiteitenverlof met loondoorbetaling’.

Vanaf 1 juli 2020 heeft een partner recht op aanvullend geboorteverlof met uitkering. Dit betekent dat de partner binnen het eerste half jaar na geboorte van de baby verlof mag opnemen waarbij hij/zij van het UWV een uitkering ontvangt. Deze uitkering is gelijk aan 70% van zijn/haar salaris dan wel 70% van het maximum dagloon. Het ‘gewone’ geboorteverlof moet dan al wel zijn gebruikt.

Een werkgever heeft geen verplichting om de uitkering aan te vullen tot het gebruikelijke salaris. De werkgever moet wel meewerken aan de wens van een werknemer om dit verlof op te nemen. In geval van zwaarwegend bedrijfsbelang kan de werkgever, in overleg met de werknemer, data en tijden vaststellen.

Het al bestaande onbetaalde ouderschapsverlof blijft ongewijzigd bestaan (26 maal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen tot het moment dat het kind acht jaar oud wordt.).

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al goedgekeurd, de Eerste Kamer nog niet.

Wat betekent dit voor u als werkgever

  • U moet deze nieuwe verlofvormen respecteren en dus invoeren
  • Heeft u een personeelsgids of arbeidsreglement: voer deze wijziging dan daarin door (indien van toepassing: in overleg met uw Ondernemingsraad). Tip: via onderstaande link komt u op officiële site van de overheid, met de laatste informatie over deze verlofregelingen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kraamverlof-en-partnerverlof

En heeft u vragen? Bel of mail gerust:

06-53420328
Angela Smeink